iOS In-App Notifications

MTStatusBarOverlay MKInfoPanel SVProgressHud MBProgressHud
2012-05-07 2012-05-07 2012-05-07 2012-05-07
URL https://github.com/mye... https://github.com/Mug... https://github.com/sam... https://github.com/jdg...
Apple Approved Somewhat (github Issue #43) Yes Yes Yes
dotsphinx
May 7, 2012
May 7, 2012
ios, mobile, notification

Comments

No comments.